Nederlands Consulaat-Generaal in Istanbul, Turkije

Nederlandstalig onderwijs in Istanbul

Nederlandstalig onderwijs in Istanbul

De Nederlandse School Istanbul (www.dnsi1991.org)

NTC-onderwijs algemeen  Op de Nederlandse School in Istanbul wordt op zaterdagochtend drie uur Nederlands Taal- en Cultuur- (NTC) onderwijs gegeven aan kinderen in de leeftijd vanaf 3 tot en met 18 jaar. Vanuit Nederland steunt de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland dit soort onderwijs. Het Ministerie OC&W verleent voor elk kind met de Nederlandse of Belgische nationaliteit een subsidie om het NTC-onderwijs mogelijk te maken. In opdracht van het Ministerie wordt er door de Inspectie voor het Onderwijs controle uitgevoerd op het nakomen van de vereiste onderwijskwaliteit. Het doel van het NTC-onderwijs is de bestaande kennis van de Nederlandse taal op niveau te houden, gerelateerd aan het niveau van de kinderen die in Nederland het Nederlandse taalonderwijs volgen. Bij eventuele terugkeer naar Nederland bestaat zo de mogelijkheid in het Nederlandse schoolsysteem in te stromen.

De Nederlandse School Istanbul en haar programma’s
De Nederlandse School in Istanbul heeft op dit moment 90 leerlingen en het docententeam bestaat uit 7 docenten en 1 onderwijsassistent. Naast het zaterdagochtendprogramma waar de meeste leerlingen naartoe gaan, geven we les in de vorm van After School Activities (ASA) op de internationale scholen: IICS en BISI. Verder geven we op zaterdagmiddag les aan leerlingen die voor het eerst Nederlands leren binnen het zogeheten NET (Nederlands als Extra Taal) programma. Doelstelling van dit programma bij de jongste leerlingen (3 of 4 jarigen) is dat ze na 2 twee jaar NET onderwijs in kunnen stromen in het zaterdagochtendprogramma. De Nederlandse School heeft zowel leerlingen uit expatgezinnen met (meestal) twee Nederlandssprekende ouders, als leerlingen die permanent in Turkije verblijven en die in een tweetalige thuissituatie opgroeien. Het merendeel van hen heeft één Turkssprekende en één Nederlandssprekende ouder.

Meer informatie over de verschillende programma’s vindt u op onze website: www.dnsi1991.org.

De onderwijsaanpak
In de lessen wordt zowel aandacht besteed aan de Nederlandse cultuur als aan de Nederlandse taal, waarbij wordt toegewerkt naar de kerndoelen Taal zoals die ook in het Nederlandse basisonderwijs gangbaar zijn. Uiteraard zijn ook de in de verschillende groepen gebruikte lesmethoden op elkaar afgestemd. In groep 1 wordt er gewerkt met de themalessen van De Leessleutel, waarna wij halverwege groep 2 met de leesmethode De Leessleutel een begin maken met het aanvankelijk lezen. In de groepen 4 t/m 8 wordt er gewerkt met de nieuwste versie van Taal Actief en in het voortgezet onderwijs werken we met Nieuw Nederlands. Door toetsing met CITO in het primair onderwijs en Diataal in het voortgezet onderwijs wordt het niveau van de leerlingen meerdere malen per jaar gemeten en op die manier wordt de voortgang in kaart gebracht.

In het NET programma werken we bij de jongste leerlingen (3 tot 6 jarigen) met Klein Beginnen en bij de bovenbouwgroep (9 tot 12 jarigen) met Mondeling Nederlands-nieuw.

Lezen is leuk!
Het technisch lezen wordt vanuit de school actief gestimuleerd en ondersteund, onder andere doordat de bibliotheek tijdens de lessen door alle klassen (in groepjes) wordt bezocht. De bibliotheek wordt onderhouden door een groep vrijwilligers en telt ca. 1350 boeken. Verder wordt er jaarlijks uitgebreid aandacht besteed aan de Kinderboekenweek en proberen we ieder jaar een kinderboekenschrijver uit te nodigen. Zo hadden we in het schooljaar 2013-2014 bezoek van Anna van Praag.

Toelating; voorwaarden en procedure
Met de komst van het NET programma hoeft de leerling niet per se de Nederlandse of Belgische nationaliteit te hebben. Voor instroming in het reguliere zaterdag- en ASA programma is het wel van belang dat de leerling Nederlands begrijpt en spreekt. Een absolute voorwaarde bij alle programma’s is dat er thuis een actieve bijdrage geleverd wordt aan het Nederlands. Allereerst vindt een intakegesprek plaats tussen de ouders en de directeur. Ter voorbereiding daarop krijgen de ouders een uitgebreid intakeformulier waarmee informatie ingewonnen wordt over de thuis- en schoolsituatie van de leerling. De ouders geven (indien van toepassing) aan de betreffende leerkracht het leerlingendossier van de vorige Nederlandse school. Hierin zijn bij voorkeur opgenomen:
- Het onderwijskundig rapport met eventuele toelichting bij remediëring beschreven in een handelingsplan
- Recente toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem
- Kopie van het laatste schoolrapport

De school moet dan bepalen of leerlingen direct in een groep geplaatst worden op grond van de op deze manier verkregen voorinformatie, of dat een kind pas geplaatst wordt na verdere bepaling van het startniveau. In een aantal gevallen zal uit de voorinformatie minder duidelijk zijn op welk niveau een leerling zich bevindt. Een kleine toets kan dan verheldering bieden. Een dergelijke toetsing kan bestaan uit een gesprekje van de directeur (en/of leerkracht) met de leerling om een eerste beeld te krijgen van het niveau van mondelinge taalvaardigheid. Ook kan er een (voortgangs)toets worden afgenomen. Indien het niveau van de leerling voldoende is, vindt indeling in een groep plaats. Op basis van de toetsresultaten kan ook besloten worden tot een proefplaatsing (van bijvoorbeeld een maand).

Toelating van nieuwe leerlingen tot de school vindt in beginsel plaats aan het begin van het schooljaar. Instroom tijdens het schooljaar (bijvoorbeeld als de ouders tijdens het schooljaar naar Istanbul zijn verhuisd) is onder voorwaarden mogelijk. We laten bij het zaterdag- en ASA programma in beginsel leerlingen toe vanaf 3,5-jarige leeftijd, mits de leerling zich voldoende kan aanpassen aan de schoolse situatie. Bij het NET programma zijn kinderen welkom op 3-jarige leeftijd.

Het schoolgeld is voor het schooljaar 2014-2015 vastgesteld op EUR 550 per leerling voor de zaterdagschool. Daarnaast is er een eenmalig inschrijfgeld van EUR 50,-. Voor VO leerlingen wordt er bovenop dit bedrag een bijdrage gevraagd van €100,- voor het boekengeld.

Contactinformatie
Voor meer informatie over de Nederlandse School Istanbul kunt u zich wenden tot Frits Los (directeur en docent): (+90)534 777 79 14, directeur@dnsi1991.org of kijk op www.dnsi1991.org.